ראשי > מכרזים


מכרזים

מספר מכרז נושא / תאור תאריך פרסום

נוסח המודעה

מחיר ההשתתפות

מועד אחרון להגשה

הערה

03/17 מכרז לקבלת הצעת מחיר ליישום מערך
מחשוב נייד מבוסס פריוריטי
10.12.17

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח ג'

קישור לנספח ט'

הודעה על תיקון תנאי הסף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכתב הבהרה

הודעה על דחייה נוספת של מועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכתב הבהרה 2

ללא עלות 04.02.18
01/18 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 18.03.18

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 27.03.18
07/18 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 01.08.18

קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'

קישור לנספח ב'

ללא עלות 12.08.18
01/18 מכרז לרכישת סוללות חד פעמיות לשתלים קוכליארים 18.12.18 קישור למסמכי המכרז

מכתב הבהרה

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכתב הבהרה - 2
ללא עלות 28.01.19
02/19 מכרז לקבלת הצעת מחיר למכירת מכשור משומש 27.02.19 קישור למסמכי המכרז

קישור לנספח א'
ללא עלות 10.03.19
מכרזים